Aktuelt

Banen stenges for vinteren

Klipping på banen avsluttes 8. oktober. Flaggene står ute til og med 15. oktober, med selvbetjent betaling via Vipps eller med kontanter i postluke. Takk for i år!

les mer

Infobrev august 2017

Vi nærmer oss høysesong på banen, og da er det hyggelig at vi i styret kan rapportere om flotte spilleforhold. Kjenn deres besøkelsestid og spill banen i høst, med et bakteppe av Norefjell badet i høstfarger!

les mer

Banetilstand

18. oktober 2017

Nå er årets golfsesong avsluttet på Norefjell golfbane. Vi er glad for at banen har fremstått så bra som den har, og at vi ser gode resultater av det arbeidet som ble nedlagt i rehabilitering sesongen 2016. Det har gitt mer enn 15 % økning i registrerte runder i 2017.

Vi vil takke alle, medlemmer og gjester, som har spilt på banen i år, for hyggelige møter. Vi håper å se dere og enda flere på banen vår også neste år.

Vi takker alle medlemmer som på en eller annen måte har bidratt med dugnadsarbeid, og gjort sitt til at banen har fremstått mer innbydende enn tidligere. Vi takker også banemannskapene og klubbhuspersonalet for deres innsats.

Takk for i år, velkommen tilbake neste år.

 

 

  • # / #

Vedtekter

Lov for Norefjell Golfklubb (heretter klubben eller NGF). Stiftet 7. september 1993. Revidert 11. mai 2007.

§1

Formål

Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

Klubben er medlem av NIF gjennom Buskerud idrettskrets.
Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).
Klubben hører hjemme i Krødsherad kommune, og er medlem av Krødsherad idrettsråd.
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§3

Medlemmer

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. For å bli aksjonær i Norefjell Golfbane A/S (NGB) må en være medlem av NGK og NGK tar opp medlemmer som har aksje i NGB (se avtale mellom NGB og NGK).
NGK har venteliste på spillere som ønsker å bli medlem.
Ventelistens medlemmer er delt i B og C medlemmer, avhengig av rabatter, booking etc.. Ventemedlem har rettigheter til Handicapkort, rabattert greenfee og tilgang til årsmøte uten stemmerett.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andreorganisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4

Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan anses som medlem i samme kontingent- /avgiftsgruppe i det påfølgende år.
Medlemmer av NGK som har aksje i NGB forplikter seg til å betale årskontingent til NGK om aksjen ikke disponeres. Ved overføring av aksje vil skyldig kontingent bli krevd ved omregistrering/overføring.

§5

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting, eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.
Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i klubben.
Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§6

Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§7

Inhabilitet

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§8

Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffe- og dopingbestemmelser).

 

 

§9

Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i mai måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer.
Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§10

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

§11

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er)samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlem(mer)og 2 varamedlem(mer)
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold tilstemmetall.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

§12

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§13

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i klubben.
b) Vedtak i styret i klubben.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

§14

Klubbens styre

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med klubbens totaleøkonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser ogbestemmelser.20.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere klubben utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§15

Grupper/avdelinger/komiteer

Klubben skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§16

Regler for spill, ordensregler m.v.

For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale egler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig.

§17

Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. § 18 kan ikke endres. Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.

§18

Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre klubber/lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

§19

Rettigheter på banen

Spillerett på banen og annen bruk av golfanlegget til NGB reguleres av NGK's avtale med NGB og av NGB's vedtekter og bestemmelser.

§20

"Moose in one" – særlov for NGK

Spiller som feller elg med ett slag plikter til å servere elgstek med rødvin av edlere årgang til samtlige spillere tilstede på banen.